Make your own free website on Tripod.com

Ðức Cha Petrus Nguyễn Huy Quang
Cố Giám Mục VN Tiên Khởi Hưng Hóa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Bình an và đức tin / Pax et Fides"