Ðức Cha Pierre Nguyễn Văn Khảm
Giám Mục Phụ Tá Saigon
Giám Mục hiệu tòa Trofimiana

 Most Reverend Peter Nguyen Van Kham Logo

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy theo Thầy" (Ga 21,19)