Tôi Tớ Chúa
Ðức HY François Xavier Nguyễn Văn Thuận
Cố chủ tịch HÐGH Công Lý & Hòa Bình
Tòa Thánh Vatican

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Vui mừng và Hy vọng" (Gaudium et Spes)