Ðức Cha Pierre Phạm Tần
Cố Giám Mục Thanh Hóa
Giám Mục hiệu tòa Justiniapoli

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con"