Ðức Cha Joseph Phan Văn Hoa
Giám Mục hiệu tòa Acci
Cố Giám Mục Phó Qui Nhơn

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng"