Ðức Cha Jacques Nguyễn Ngọc Quang
Cố Giám Mục Cần Thơ

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Sursum corda / Hãy nâng tâm hồn lên"