Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang
Cựu Giám Mục Thái Bình

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chân lý trong tình thương"