Ðức Cha Pierre Nguyễn Soạn
Giám Mục Qui Nhơn

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Thầy biết con yêu Thầy / Scis quia amo Te"