Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân
Giám Mục Vĩnh Long

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy bước đi trong lòng mến / Ambulate in dilectione" (Ep 5,2)