Ðức Cha Paul Bùi Chu Tạo
Cố Giám Mục Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Yêu thương chân thành không giả dối / In caritate non ficta" (2 Cor 6:6)