Tieu s c Cha 
Phaolo Bui Chu Tao (1909-2001)

Hnh linh muc Ngh chup vi c Cha Tao 9/2000

Hom nay, nhan le an tang c Cha Phaolo Bui Chu Tao, nguyen Giam muc Phat Diem, chung ta cung nhau van tat on lai cuoc i dai 92 nam cua c Cha.

THAN THE

Cuoc i th au

c Cha Bui Chu Tao sinh ngay 21-1-1909, la con trai ca trong mot gia nh nam trai hai gai cua Ong ba Co Lien, x Tam Chau (khi ngai sinh ra th Tam Chau mi la ho le va thuoc ve giao x Phuc Nhac, Tam Chau tr lanh giao x t nam 1940).

Luc ngai len 10 tuoi (1919) cha me ngai cho len vi Cha gia Phaolo Dng c Liem tai giao x Dng Diem va Phuc Hai lam chu giup le. Sau o ngai c gi vao hoc Trng th Ba Lang, roi vao chung vien Phuc Nhac, va ai Chung Vien Thng Kiem.

Cuoc i linh muc

Sau thi gian tu hoc tai chung vien Ngai c thu phong linh muc ngay 13-3-1937 do tay c Cha Nguyen Ba Tong.

Sau khi chu chc c c bo nhiem ve lam pho x Khiet Ky.Nhng ngai ch lam pho x c 1 tuan le th lai c bo nhiem lam giao s Chung vien Phuc Nhac. en nam 1946 ngai c ch nh lam Linh hng ai chung vien Thng Kiem.

Nam 1951 ngai b au yeu va c ngh dng benh tai en c Me Hang Cu Giup pho Thng Kiem. en nam 1954 khi co bien co phan oi at nc do hiep nh Genevre va cuoc di c v ai th ngai c ch nh lam chnh x Tam Chau la que quan cua Ngai.

Giam Quan Giao phan Phat Diem

Vao ngay 30-11-1956 Toa Thanh Vatican bo nhiem linh muc Bui chu Tao lam giam quan coi soc giao phan Phat Diem thay c cha Le Hu T a dan giao dan di c vao Nam Viet. Chnh ngay le quan thay Phaolo ngay 25-1-1957, Cha Tao ve nhan trach nhiem cai quan a phan.

au nam 1958, viec au tien ngai lam la to chc tuan Tnh Huan cho cac linh muc trong giao phan. Trong y nh muon thang tien s hieu biet va huan luyen gii tu s, ngai a gi cac chung sinh theo hoc tieng Latinh tai chung vien Thng Kiem t nam 1957, nhng c 2 nam vao nam 1959 th chung vien b giai tan. Sau o ngai lai gi chung sinh ra hoc tai Ha Noi, nhng cung ch c vai nam th cung b giai tan va ong ca.

Rieng oi vi cac chi em n tu Men Thanh Gia Phat Diem th hau het a di c vao trong Nam Viet, nen ngai m lp nhan cac em e t mi, m nha th va nha tap tu.

Giam Muc Phat Diem

Ngay 24-1-1959, Toa Thanh Vatican a sac ch bo nhiem linh muc Bui chu Tao lam giam muc hieu toa Numidia (trc ay thuoc ve Algeria). en ngay 26-4-1959 cha Tao c thu phong giam muc tai nha th chnh toa Ha Noi do c cha Giuse Trnh Nh Khue truyen chc mot mnh, khong co giam muc nao khac. c tan giam muc Tao nhan khau hieu Bac Ai That,(khong gia doi -In caritate non ficta). Trong hnh huy hieu cua ngai co hnh con chim lenh-enh va nha th Phat Diem.

S NGHIEP 40 NAM CUOC I GIAM MUC

Ngai xin Toa Thanh bo nhiem cac c giam muc pho

Trong 40 nam lam Giam muc Phat Diem, v sc khoe khong c tot, c Cha Phaolo Bui Chu Tao a lan lt xin Toa Thanh bo nhiem ba Giam muc Pho e giup ngai, o la:

C CHA LE QUI THANH: thu phong giam muc ngay 13-2-1964 va ngai qua i ngay 7-5-1974.

C CHA GIUSE NGUYEN THIEN KHUYEN: thu phong giam muc ngay 24-4-1977, qua i ngay 15-12-1981.

C CHA GIUSE NGUYEN VAN YEN: thu phong giam muc ngay 16-12-1988, va nay lam giam muc Phat Diem.

Ngai bo nhiem cac Cha Tong ai Dien:

CHA LE QU THANH: lam Tong ai Dien t ngay 7-9-1959, sau khi vinh thang giam muc, ngai van gi nguyen chc vu Tong ai Dien cho en ngay qua i.

CHA GIUSE NGUYEN THIEN KHUYEN: lam Tong ai Dien t nam 1974, sau khi vinh thang lam giam muc pho, van gi chc vu cho en nam 1980.

CHA PHERO VU HIEN CUC: lam Tong ai Dien t Nam 1980. Cha Cuc sinh nam 1898 Bnh Sa, qua i ngay 17-6-1984, va c an tang va mo ngai c xay tai cuoi nha th Bnh Sa.

C ONG GIUSE TNH QUANG THIEU: (Ten ho chnh ra la Nguyen, nhng v nhan Cha thanh Tnh lam quan thay nen ngai hay viet la Tnh) c bo nhiem lam Tong ai Dien t nam 1984 en ngay 4-5-1989.

ao tao chung sinh linh muc

Trong thi gian lam giam muc, c cha Tao a truyen chc linh muc cho 2 linh muc gia (a qua i) va 24 linh muc hien con song va 1 cha dong Chau Sn. c cha cung phong chc pho te vnh vien cho thay gia Giuse Hien (Bnh Sa).

Ve chung sinh v khong co con chung vien (b tch thu) nen khong the huan luyen, nen mai en nam 1989 mi thu tap c 8 thay gi ra hoc tai ai chung vien Ha Noi (trong o co 7 thay a c thu phong linh muc. Trong nhng nam 1993 va nam 1996 eu tiep tuc gi moi nam 8 chung sinh ra thu huan tai Ha noi.

Ve Dong Men Thanh Gia Phat Diem: t nam 1954, nha dong di c vao Nam gan het ch con lai chng 30 n tu gia lai coi nha, cho nen mai sau mot so nam c Cha Tao mi to chc lai nha Dong, cho nhan e t va huan luyen, vao nha tap va cho khan n. en ngay 11 thang 10 nam 1962 mi cho bau lai ba Be Tren la Ba Toan va phu ta la Ba Hieu. Nam 1981 c Cha cho phep Nha Dong oi lai y phuc n s va en nam 1988 c Cha xin c phep cho cac n tu ve lai Nha Lu Phng xay dng lai c s. Hien nay sinh hoat cua cac n tu a khi sac tr lai.

c Cha a ganh vac giao phan trong mot giai oan cc k kho khan, v vi bien co di c vao Nam nam 1954, giao phan ch con lai 50.000 tren tong so 110.000 giao dan, 34 tren tong so 158 linh muc, vi mot so rat t thay giang va n tu, chung sinh ln nho th khong con mot ai.

Lam the nao e duy tr sinh hoat muc vu vi mot so nhan s t oi nh the? Lam the nao e am bao co nhng ngi se ke tuc viec muc vu? c Cha a het sc co gang xoay x vi nhng phng tien co the lieu c, nhng mat khac a gap nhng can tr khach quan khong the nao vt qua c. Trong vong nhieu nam, v khong the i tham cac x c, c Cha a soan nhieu Th chung nhan dp Tet, Mua Chay, Thang c Me v.v. e giup giao dan song ao, nhat la nh long sung knh c Me.

Ngai cung ac biet lu y en cac gia trng, la nhng ngi au tien co trach nhiem giao duc c tin cho con cai. Vao nam 1990 Ngai chnh thc lap Hoi gia Trng e giup cac gia nh song ao, ra noi qui gom 7 ieu, in vao lch giao phan, va truyen rao vao ngay th T au thang la ngay cac gia trng cau nguyen cho cac gia nh.

Ve mat kinh sach: c Cha Tao cho in sach Kinh-Bon nhieu lan, ban gia re ung ho, khuyen khch giao dan hoc kinh va bon, khuyen khch cac giao x cac ho le hang nam to chc thi Kinh Bon cho giao dan va thanh thieu nien hieu biet ve ao ky cang hn. Ngai cung m cac lp ao tao giao ly vien va huan luyen giao chc e tao mot lp tong o giao dan.

Cong Trnh xay dng

Trong giai oan nay, cung nen nhac lai viec ngai ng ra tu sa Nha Th Ln Phat Diem sau tran bom ngay 15-08-1972, mot cong trnh thc hien gia thi chien tranh, trong ieu kien rat thieu thon ve vat chat, o la Nha Th Ln Phat Diem ngay nay tr thanh di tch lch s thang canh khong nhng cua Viet Nam ma toan ong Nam A.

Ngoai viec trung tu nha th chnh toa Phat Diem va nha Hoi Quan Phat Diem, c cha Tao con giup cho sa cac nha th cac x ao nh sau: Hoa Lac, T6on ao, Yen Tho, Dng iem, Bnh Hai, Bach Lien, Duc c, Khiet Ky, Tuan Hoa, ng Quan, Hi Nhien, Ham An, Ky Bac, Ho Trai, v.v

Ngoai ra c Cha Tao cho trao trach nhiem cho c Cha Yen xay dng Nha Nguyen tai Toa Giam Muc, Toa Giam Muc mi 3 tang, x ng Phat Diem 2 tang, va rat nhieu nha th mi cho cac x ao va ho le.

Mi nam sau cung trong cng v Giam muc, hoan canh xem ra de dang hn, nen c Cha a co the trung tu hoac xay mi mot so nha th, gi chung sinh i hoc chung vien Ha Noi, phong chc mot so linh muc, phuc hoi sinh hoat tu tr cua Dong Men Thanh Gia, phat ong phong trao day va hoc giao ly v.v. ac biet, c Cha a manh dan to chc Nam Ky niem 100 nam Nha Th Ln Phat Diem (1990 - 1991). Sang kien nay cha tng co trong Giao Hoi Viet Nam, a em lai mot nguon sinh lc mi cho cac sinh hoat ton giao trong giao phan, ong thi gi hng cho nhng sang kien tng t trong cac giao phan khac.

Ai cung cong nhan rang: Phat Diem con c nh ngay nay, mot phan kha ln la nh s khon ngoan va long ao c cua c Cha. Ngai rat khiem ton, khong thch cho ngi ta khen ngi mnh. Nhng chung ta cung phai nhac en ay, va phan e ghi nh cong n ngai, va phan e chnh chung ta va con chau noi gng.

Ve mat nhan ban, ngai c x khon ngoan, lch s, mem mong, nhng ong thi tnh ngai cng trc, thang than, khong quanh co, khong nhan nhng ve nhng iem ngai xet la khong the nhng bo. Ve mat ao c, ngai ac biet neu gng nhan c kho ngheo, nhan nhuc va bac ai.

Kho ngheo: Suot may chuc nam, c Cha a song va lam viec va tiep khach trong mot can phong nho, thap, toi va am tai Toa Giam muc, vi o ac n s va khong co chut tien nghi hien ai nao.

Nhan nhuc: Trong mot thi gian dai, oi vai gay cua c Cha a ganh vac trach nhiem nang ne va chu ng tnh trang sc khoe yeu kem, ma khong thay ngai keu ca than van hoac bc boi to tieng vi ai.

Bac ai: c Cha a chon khau hieu Giam muc la: Bac ai chan thanh khong gia doi (2 Cr 6, 6). That the, ngai a hy sinh ban than v moi ngi, a luon luon vui ve hien t on tiep moi ngi, ln cung nh nho, sang cung nh hen, ma khong ngai b ho quay ray. ac biet ngai thng giup nhng ngi ngheo kho, nhng ai gap hoan nan tai ng nh lut loi, mat mua v.v.

ung nh li viet tren bc trng cua mot giao x mng Ngoc Khanh 60 nam linh muc cua c Cha (13-03-1997), ngai qua la Muc t hien lanh - Chu chan thanh thien. au la b quyet cua mot i song nh the? Thiet tng la do tinh than cau nguyen. Ai gan c Cha cung thay la ngai rat nang cau nguyen lau gi trong nha nguyen, sang, tra, cung nh chieu toi. Chnh tai ay ngai a tm c n soi sang e hanh ong khon ngoan, c sc manh nang trong nhng luc kho khan, c can am e chu toan s menh muc t Chua giao pho.

T ngay ngh hu, tuy sc khoe yeu dan, c Cha van tnh tao vui ve. Sau dp giao phan Phat Diem khai mac Nam Ky niem 100 nam thanh lap (19-04-2001), va ung ngay ky niem 42 nam c Cha thu phong Giam muc (26-04-2001), ngai nga benh nang. Toa Giam muc a a ngai len Ha Noi ieu tr, nhng v tuoi gia sc yeu, ngai a qua i luc 10 gi 30 sang ngay 05-05-2001, tc th bay trc Chua Nhat Chua Chien Lanh, hng tho 92 tuoi. Toan the giao phan Phat Diem chan thanh biet n, thng tiec c Cha va cau xin Chua Chien Lanh on nhan ngi ay t tai gioi va trung thanh nay vao hng niem vui vnh cu vi Chua tren tri (x. Mt 24, 45; 25, 21).

Nh vay, tron cuoc i c Cha Gia a cong hien cho Phat Diem, ac biet 19 nam vi t cach la linh muc va 42 nam vi t cach la ngi lanh ao cao nhat cua giao phan.

( Viet theo tai lieu cua LM Tran Hung Sy, Dng iem)

LM Tran Cong Ngh