Ðức Cha Stephanus Tri Bửu Thiên
Giám Mục Cần Thơ

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ðến với muôn dân / Ad Gentes"