Ðức Cha Jean-Baptiste Trần Hữu Ðức
Cố Giám mục VN tiên khởi GP Vinh
Giám Mục hiệu tòa Nicius

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hãy dọn đường cho Chúa"