Ðức Cha Etienne Nguyễn Như Thể
Tổng Giám Mục Huế

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Cho muôn dân được sống - Pro Mundi Vita" (Ga. 10,10)