Ðức Cha Pierre Martin Ngô Ðình Thục
Cố Tổng Giám Mục Huế
Tổng Giám Mục hiệu tòa Bulla Regia

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Chiến sĩ Chúa Kitô / Miles Christi"