Đức Cha Paul M Cao Ðình Thuyên
 Cựu Giám Mục Vinh

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô /
Crucifixus sum cum Christo"