Mgr. Joseph Hoàng Văn Tiệm, SDB
Giám Mục Bùi Chu

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"
Người bảo sao cứ làm như vậy / Quodcumque Dfxerft Facite" (Ga 2,5)