Ðức Cha Thomas Nguyễn Văn Trâm
Giám Mục tiên khởi Giáo phận Bà Rịa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Hiền lành và khiêm nhường"