Đức Cha Joseph Châu Ngọc Tri
Giám Mục Đà Nẵng

 Most Reverend Giuse Chau Ngoc Tri

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Trời Mới Đất Mới - Caelum Novum et Terra Nova (kh 21:1)"