Ðức Cha Dominique Nguyễn Chu Trinh
Giám Mục Xuân Lộc

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Tất cả mọi sự vì yêu mến Chúa Kitô / Omnia Propter Amorem Christi"