Ðức Cha Paul Lê Ðắc Trọng
Cố Giám Mục Phụ Tá Hà Nội

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Xin vâng Ý Cha"