Mgr. Dominique-Marie Ðinh Ðức Trụ
Cố Giám Mục Thái Bình
Giám Mục hiệu tòa Cataquensi

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Lính tốt của Chúa Kitô"