Ðức Cha Pierre Trần Ðình Tứ
Giám Mục Phú Cường

 Most Reverend Pierre Tran Dinh Tu

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Yêu rồi làm"