TC tiep chn v tan Giam Muc va
cac ngi than trong gia nh cac ngai

Vatican - 07.01.99 - Sang th Nam, mung 7 thang Gieng 1999, trong en Vatican, TC tiep chn v tan Giam Muc do ngai tan phong trong en Th Thanh Phero dp le Hien Linh 6/01/99 va qua. Moi mot v c tiep rieng vi cac ngi than trong gia nh en Roma d le Phong Chc.

Chn v tan Giam Muc thuoc sau quoc gia khac nhau: ba v ngi Y, mot v ngi Phap, mot v ngi Ai Nh Lan , hai v ngi Tay Ban Nha - mot v ngi Viet Nam (c Cha Phero Tran nh T, tan Giam Muc Phu Cng), va mot v ngi An o. Trong buoi tiep kien danh cho cac tan Giam Muc, TC khong oc dien van. Ngai gap rieng tng v cung vi cac ngi trong gia nh.

Hien dien trong buoi tiep kien danh cho c Cha Phero Tran nh T, tan Giam Muc Phu Cng, co c Tong Giam Muc Nguyen Van Thuan, Chu Tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong Ly va Hoa Bnh, c Cha Bui Tuan, Giam Muc Long Xuyen, en Roma, e d le Tan Phong, c Ong Tran van Kha, vien chc Bo Phung T va Ky Luat B Tch, hng dan phai oan cua c Cha mi, gom mot so linh muc va 20 ngi than thuoc gia nh, en t Hoa Ky, c va Phap. c Cha Phero Tran nh T gii thieu cac ngi trong gia nh; moi ngi eu c TC hoi tham va ban phep lanh.

Radio Veritas Asia, Philippines