Ðức Cha J.B. Bùi Tuần
Cựu Giám Mục Long Xuyên

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Giới răn mới / Mandatum Novum"