Ðức Cha Joseph Nguyễn Tấn Tước
Giám Mục Phó Phú Cường

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Ngài Phải Lớn Lên" (Ga 3,30)