Mgr. Joseph-Marie Nguyễn Quang Tuyến
Cố Giám Mục Bắc Ninh

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Xin cho chúng hiệp nhất"