Ðức Cha Joseph Trần Văn Thiện
Cố Giám Mục Mỹ Tho

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Phần rỗi trong Thánh Giá"