Đức Cha Thomas d'Aquinas Vũ Đình Hiệu
Giám Mục Phụ Tá Xuân Lộc
Giám Mục Hiệu Tòa Bahanna

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
“Ngài yêu đến cùng” (Gal 13,1)