Ðức Cha Jean Marie Vũ Tất
Giám Mục Hưng Hóa

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Sự thật trong yêu thương/ veritatem facientes in caritate" (Ep. 4,15)