Ðức Cha Joseph Nguyễn Văn Yến
Cựu Giám Mục Phát Diệm

 

Khẩu hiệu Giám Mục:
"Vâng Lời - Bình An"