Hình ảnh Lễ Tấn Phong Giám Mục ÐC Nguyễn Tích Ðức

dc-duc_tp1.jpg (41103 bytes)

dc-duc_tp2.jpg (46770 bytes)

dc-duc_tp3.jpg (33058 bytes)

dc-duc_tp4.jpg (34992 bytes)

dc-duc_tp5.jpg (40343 bytes)