Hình ảnh Ðức HY Phạm Minh Mẫn

Nhận giây Pallium TGM

 

Nhận mũ hồng y ngày 21-10-2003

Nhận nhẫn hồng y trong thánh lễ ngày 22-10-2003

Dâng thánh lễ tạ ơn tại VCTÐ Los Angeles ngày 26-10-2003

Phát biểu trong buổi tiếp tân của HÐGM Hoa Kỳ ngày 12-11-2003

Phái đoàn GMVN dâng thánh lễ tại giáo xứ CTTÐVN Arlington ngày 9-11-2003