Quyết định bổ nhiệm Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi

Prot. N. 1538/75

THÁNH BỘ PHÚC ÂM HÓA CÁC DÂN TỘC QUYẾT ĐỊNH Đức cha Phao lô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục được chọn Giáo Phận Phan Thiết bị cản trở không đến nhận chức giáo phận mới được. Thánh Bộ Phúc âm Hóa Các Dân Tộc hoặc Truyền Bá Phúc âm, với nguyện vọng cung cấp sự chăm sóc thiêng liêng cho giáo phận này, và sau khi được sự đồng tình của Đức Cha Henri Lemaitre, Tổng Giám mục Hiệu tòa Tungeren, và khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, chiếu những năng quyền được Đức Thánh Cha PHAOLÔ VI, do Chúa Quan Phòng đặt làm Giáo Hoàng ban cho.

Quyết định này Đề bạt và bổ nhiệm Đức Cha Nicolas HUỲNH VĂN NGHI, Giám mục Hiệu tòa SELSEA Làm Giám Quản Tông Tòa - trực thuộc Tòa Thánh - với mọi nghĩa vụ, quyền lợi, năng quyền và đặc ân dành cho Giám Mục Chính Tòa, theo quy định của Bộ Giáo Luật và chỉ thị riêng của Thánh Bộ này. 

Làm tại Rôma, cạnh Trụ sở của Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc hay Truyền Bá Đức Tin, ngày 29 tháng 03 năm 1975.

Hồng Y Agnelo Rossi Tổng Trưởng 

Và, ngày 06-12-1979, với Tông Sắc được ký cùng ngày của Đức Thánh Cha GIOAN PHAOLÔ II, Đức Cha Nicola HUỲNH VĂN NGHI trở thành Giám Mục Chính Tòa Tiên Khởi của Giáo Phận PHAN THIẾT. 

Tông sắc Bổ nhiệm Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi 

TÔNG SẮC BỔ NHIỆM ĐỨC CHA NICOLAS HUỲNH VĂN NGHI GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GIÁO PHẬN PHAN THIẾT GIOAN PHAOLÔ GIÁM MỤC, TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ CHÚA 

Thân gởi Hiền đệ khả kính Nicolas HUỲNH VĂN NGHI, Giám mục Hiệu tòa SELSEA, tới nay là Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết, nay được cử làm Giám Mục Chính Tòa tiên khởi Giáo Phận này lời chào và Phép lành Tòa Thánh. 

Hiền đệ khả kính, Giáo Phận Phan Thiết được thành lập mới đây, sau gần 5 năm được Vị Giám Quản Tông Tòa, tức là Hiền đệ, quản trị một cách hữu ích và hiệu năng, hôm nay đã đáng có Vị Chủ chăn tiên khởi riêng và Vị Giám mục bền vững, để từ nay ngài chuyên tâm xây dựng, dạy dỗ và khôn khéo phát triển đoàn chiên yêu quí đó, vì danh dự và sự thịnh vượng của toàn thể Hội Thánh. Vì vậy, bởi Hiền đệ đến nay đã điều khiển các công việc mục vụ trong giáo phận bằng một bàn tay khéo léo như thế, nên Ta không ngần ngại, tin tưởng trao cho Hiền đệ trọn quyền cai quản giáo phận ấy. 

Do đó, chấp thuận ý kiến của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, Ta định giải tỏa cho Hiền đệ mọi ràng buộc đối với Hiệu Tòa SELSEA cùng các nhiệm vụ của vị Giám Quản Tông Tòa, và lấy quyền Giáo Hoàng của Ta mà đặt Hiền đệ làm Giám Mục Phan Thiết, đồng thời ban cho Hiền đệ mọi năng quyền và trao cho Hiền đệ mọi nhiệm vụ gắn liền với chức vụ ấy. Tuy Hiền đệ không cần phải đọc lại Bản Tuyên xưng Đức Tin, nhưng Ta muốn Hiền đệ tuyên hứa sẽ trung thành tới Ta, với các Đấng Kế vị Ta. 

Đàng khác, Ta dạy phải công bố bức Tông Thư này cho hàng giáo sĩ và giáo dân khi họ họp mặt tại Nhà thờ Chính Tòa của Giáo Phận một ngày lễ buộc nào đó. Ngay bây giờ, Ta khuyên tất cả các giáo sĩ cũng như giáo dân Giáo Phận Phan Thiết, hãy không những nhận Hiền đệ cách vui vẻ và yêu thương làm vị chủ chăn chính thức của mình, mà còn hoan hỉ và mau mắn nghe Hiền đệ chỉ dạy những điều lợi ích, và thực hiện những sự chỉ dạy của Hiền đệ cách thành tín. Ngoài ra, Hiền đệ đáng kính, Ta cầu xin Thiên Chúa cao cả nhân lành củng cố Hiền đệ trong hành động bằng ân sủng của Người, và rộng ban cho những việc mục vụ của Hiền đệ sự dồi dào những hoa trái rất hoan lạc từ trời. 

Ban hành tại Rôma, cạnh Đền Thánh Phêrô, Ngày 06 tháng 12 năm 1979, Năm thứ hai Triều đại Giáo Hoàng của Ta. 

Hồng Y Augustinô Casaroli Quốc Vụ Khanh