Ý nghĩa Huy Hiệu của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm

Theo sách Công vụ Tông đồ, Hiệp thông (koinonia) và Phục vụ (diakonia) là hai yếu tố nòng cốt làm thành đời sống của Giáo Hội nhằm làm chứng (marturia) cho Đức Kitô Phục sinh. Muốn làm chứng cho Chúa, Giáo Hội phải hiệp thông và phục vụ. Sự hiệp thông mang nhiều chiều kích: trước hết là hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, để từ nguồn mạch và theo mẫu gương hiệp thông của Ba Ngôi, kiến tạo sự hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa và sống hiệp thông với cả những người ở ngoài biên giới hữu hình của Giáo Hội, vì Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và hoạt động nơi họ. Sự hiệp thông như vừa trình bày được diễn tả qua hình ảnh ba người giang tay liên kết với nhau để làm thành chữ H-T tức là Hiệp Thông.

Hình ảnh ba người giang tay gợi lên Tam quan của Phương đình Nhà thờ Chính toà Phát Diệm. Điều đó muốn nói lên rằng sự hiệp thông mang tính cách cụ thể của cộng đồng Giáo Hội địa phương. Giáo Hội địa phương chính là một gia đình, mà gia đình này là hoạ ảnh của sự hiệp thông Ba Ngôi. Mọi Kitô hữu được mời gọi để xây dựng Giáo Hội địa phương và làm chứng cho Chúa trong tính đặc thù của địa phương mà vẫn không làm phương hại đến sự hiệp thông của Giáo Hội phổ quát.

Hiệp thông phải đưa đến Phục vụ. Giáo Hội không phải là một tổ chức co cụm, nhưng được sai đi để phục vụ con người, vì con người là con đường của Giáo Hội. Như Đức Kitô, mọi thành phần trong giáo phận Phát Diệm cần nắm tay nhau và dấn thân để phục vụ sự sống và phẩm giá của con người, làm sao để mọi người được sống sung mãn và phát triển toàn diện: tâm hồn và thể xác, hiện tại và vĩnh cửu, cá nhân và cộng đồng, kinh tế, văn hoá và đạo đức…

Thánh giá Đức Kitô nằm ở trung tâm đời sống Giáo Hội và bao trùm mọi sinh hoạt của Giáo Hội. Nguồn mạch và gương mẫu của sự hiệp thông và phục vụ chính là Thánh giá Đức Kitô. Toàn huy hiệu thấm nhuần màu đỏ, màu của sự sống được khơi nguồn từ Thánh giá. Nếu không đi theo con đường của Tin Mừng và không liên kết với Đức Kitô chịu khổ nạn và phục sinh, sự hiệp thông và phục vụ của Giáo Hội cùng lắm chỉ là biểu hiện của một tình yêu nhân bản chứ không thể là một sự làm chứng cho Ngài.

(Theo Trang Web Hội Đồng Giám Mục VN)