ÐTC tiếp chín vị tân Giám Mục và
các người thân trong gia đình các ngài

Vatican - 07.01.99 - Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng Giêng 1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp chín vị tân Giám Mục do ngài tấn phong trong Ðền Thờ Thánh Phêrô dịp lễ Hiển Linh 6/01/99 vừa qua. Mỗi một vị được tiếp riêng với các người thân trong gia đình đến Roma dự lễ Phong Chức.

Chín vị tân Giám Mục thuộc sáu quốc gia khác nhau: ba vị người Ý, một vị người Pháp, một vị người Ái Nhĩ Lan , hai vị người Tây Ban Nha - một vị người Việt Nam (Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, tân Giám Mục Phú Cường), và một vị người Ấn Ðộ. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tân Giám Mục, ÐTC không đọc diễn văn. Ngài gặp riêng từng vị cùng với các người trong gia đình.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến dành cho Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, tân Giám Mục Phú Cường, có Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, Ðức Cha Bùi Tuần, Giám Mục Long Xuyên, đến Roma, để dự lễ Tấn Phong, Ðức Ông Trần văn Khả, viên chức Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, hướng dẫn phái đoàn của Ðức Cha mới, gồm một số linh mục và 20 người thân thuộc gia đình, đến từ Hoa Kỳ, Ðức và Pháp. Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ giới thiệu các người trong gia đình; mỗi người đều được ÐTC hỏi thăm và ban phép lành.

Radio Veritas Asia, Philippines