Hình ảnh ÐC J.B. Bùi Tuần triều yết ÐGH John Paul II

dc-tuan_ty4.jpg (12324 bytes)

dc-tuan_ty5.jpg (65876 bytes)