Ðức HY F.X. Nguyễn Văn Thuận
Cố chủ tịch HÐGH Công Lý & Hòa BìnhTòa Thánh Vatican

 • Sinh ngày 17-4-1928 tại Phủ Cam, Huế

 • 1941 Nhập TCV An Ninh, Huế 

 • 1947 Lên ÐCV Kim Long, Huế

 • 11-6-1953 Thụ phong Linh Mục, phó xứ họ Thánh Phanxicô Saviê Huế.

 • 1956-1959 Tiến Sĩ Giáo Luật tại đại học Urbaniana San Pietro, Roma với kết quả "maximum cum laude" đề tài "Tuyên úy quân đội trên thế giới"

 • 1969-1967 Giáo sư, giám đốc TCV Hoan Thiện, Huế

 • 1964-1967 Tổng Ðại Diện Tổng Giáo phận Huế.

 • 13-4-1967 Vinh thăng Giám Mục VN tiên khởi Nha Trang

 • Khẩu hiệu Giám Mục "Vui mừng và Hy vọng" (Gaudium et Spes)

 • 24-6-1967 Lễ tấn phong tại nhà thờ chính tòa Huế do Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh Angelo Palmas

 • 1967-1975 Chủ tịch Ủy Ban truyền thông xã hội 

 • 1967-1975 Chủ tịch Ủy Ban phát triển HÐGMVN 

 • 1971-1978 Cố vấn Ủy Ban giáo hoàng về giáo dân

 • 24-4-1975 Ðược bổ nhiệm TGM Phó Saigon hiệu tòa Vadesi với quyền kế vị.

 • 15-8-1975 Hơn 13 năm bị bắt và giam giữ nhiều nơi khác nhau và sau cùng tại Bắc Việt.

 • 21-11-1988 Ðược thả và bị quản thúc tại Tòa Giám Mục Hà Nội

 • 21-11-1991 Bị trục xuất khỏi Việt Nam

 • 24-11-1994 Từ nhiệm TGM Phó Saigon và được bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình Tòa Thánh Vatican.

 • 24-6-1998 Thăng Chủ Tịch HÐGH Công Lý và Hòa Bình thế ÐHY Roger Etchegaray.

 • 21-2-2001 Vinh thăng Hồng Y đẳng Phó Tế cai quản Thánh đường S. Maria della Scala tại Roma và nhận mũ Hồng Y bởi tay Ðức Giáo Hoàng  Jean Paul II.

 • Qua đời lúc 18g ngày 16-9-2002 tại Rome sau thời gian bệnh ung thư bướu bụng, được chôn táng tạm tại nghĩa trang thành phố Roma Campo Verano nơi dành cho các kinh sĩ đền thờ thánh Phêrô chờ di chuyễn về phần mộ vĩnh viễn trong thánh đường S. Maria della Scala, nhà thờ tước hiệu của Ngài.