Tài liệu tham khảo và hình ảnh:   
- 25 Giáo Phận VN (5 tập) do Cố Lm Trần Phúc Long chủ biên
- Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Niên Giám 2004 & 2005
  do văn phòng Tổng thơ ký HÐGMVN
- Nhân Vật Công Giáo Việt Nam (tập 4) - Các Vị Giám Mục 
  Một Thời ĐãQua (1933-1995) Tác giả Lê Ngọc Bích
- Trang Web HÐGMVN
- Các Websites của các Giáo Phận VN.
- VietCatholic Online và các tư liệu riêng