Sắc chỉ  Venerabilium Nostrorum ngày 24-11-1960  
của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 
về việc thiết lập phẩm trật Giáo Hội tại Việt Nam

Gioan giám mục, tôi tớ các tôi tớ Thiên Chúa đâ ghi nhớ muôn đời.

Chư Huynh đáng kính, là Hồng Y Giáo Hội Roma, phụ trách tại Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi tham thảo ư kiến hiền tử MARIO BRINI Khâm sứ Ṭa Thánh tại Đông Dương, đă nghĩ việc thiết lập Phẩm trật Giáo Hội tại Việt Nam là thích thời và tối lợi cho giáo sự. TA đây cũng đồng ư, lại tự suy xét chín chắn và thêm ư kiến những người liên hệ, TA lấy quyền Tông Ṭa mà quyết định và truyền thi hành như sau: Tại Việt Nam sẽ thành lập ba Giáo Tỉnh, tức là:

GIÁO TỈNH HÀ NỘI gồm Tổng Giám mục Hà nội, tới nay chỉ là Đại diện Tông Ṭa, với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Thánh Giuse, và thêm những Giám ṭa thuộc hạt từ nay cũng hết là Đại diện Tông Ṭa, để trở nên Địa phận Chính ṭa, tức là: 

Lạng Sơn với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Thánh Đa Minh Hiển tu;

Hải Pḥng và Bắc Ninh với hai nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Nữ Vương rất thánh Văn côi;

Hưng Hóa với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời;

Thái B́nh với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu;

Bùi Chu với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Nữ Vương rất thánh Văn côi;

Phát Diệm với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Nữ Vương rất thánh Văn côi;

Thanh Hóa với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu !ức Mẹ vô nhiễm Nguyên tội;

Vinh với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời;

GIÁO TỈNH HUẾ gồm Tổng Giám mục Huế, trước đây chỉ là Đại diện Tông Ṭa, với nhà thờ Chính ṭa Danh hiệu Trái Tim Cực Sạch Đức Mẹ, và thêm các Giám ṭa thuộc hạt để được trở thành Địa phận Chính ṭa:

Qui Nhơn, nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời;

Nha Trang với nhà thờ Chính ṭa Chúa Giêsu Vua;

KonTum với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ vô nhiễm Nguyên tội.

Sau cùng,

GIÁO TỈNH SÀIG̉N gồm Tổng Giám mục Sài g̣n, trước đây chỉ là Đại diện Tông Ṭa, với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, và thêm các Địa phận thuộc hạt trước kia chỉ là Đại diện Tông Ṭa, tức là:

Vĩnh Long với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Bà Thánh Anna Thân Mẫu Đức Bà Maria;

Cần Thơ với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và các Địa phận mới được thành lập:

Đà Lat với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Thánh Nicola Bari;

Mỹ Tho với nhà thờ Chính ṭa danh hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

Long Xuyên với nhà thờ Chính ṭa sắp được xây dựng.

TA cũng lệnh cho các Địa phận Lạng Sơn, Hải Pḥng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái B́nh, Huế, đến nay vẫn do Hội Thừa Sai Ba lê và Ḍng Đa Minh điều khiển, và các Địa phận mới Đalat, Mỹ Tho, Long Xuyên, tất cả các Địa phận kể trên từ nay sẽ trao cho Giáo sĩ Triều Việt Nam quản nhậm. TA cũng ban cho các Địa phận vừa nói và các Địa phận khác đă kể trên, cho các nhà thờ Chính ṭa cũng như các Giám mục lănh đạo được mọi quyền lợi, danh dự, đặc ân thích xứng. Đối với các Giám mục lănh đạo, TA c̣n đặt thêm trọng trách và nhiệm vụ. Tất cả các Địa phận trên đây sẽ tiếp tục trực thuộc Thánh Bộ Truyền Gixo, c̣n các Giám mục lănh đạo th́ ta thuyên chuyân như sau:

- Thân huynh đáng kính GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ, trước đây là Đại diện Tông Ṭa với hiệu ṭa Synaitana, từ nay là Tổng Giám mục Hà nội.

- Thân huynh đáng kính Vicentê Phạm văn Dụ, Giám quản Lạng Sơn với hiệu ṭa Bosetana từ nay là Giám mục Chính ṭa Đảa phận Lạng Sơn.

- Thân huynh đáng kính Phêrô Khuất Văn Tạo, Giám quản Hải Pḥng với hiệu ṭa Caralliensi từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Hải Pḥng đồng thời kiêm Giám quản Địa phận Bắc Ninh.

- Thân huynh đáng kính Phêrô Nguyễn Huy Quang, Giám quản Hưng Hóa với hiệu ṭa Claudiopolitana xứ Isauria, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Hưng Hóa.

 - Thân huynh đáng kính Đaminh Đinh đức Trụ, Giám quản Thái B́nh với hiệu ṭa Cataquensi, từ nay Giám mục Chính ṭa Địa phận Thái B́nh.

- Thân huynh đáng kính Giuse Phạm Năng Tĩnh, Giám quản Bùi Chu với hiệu ṭa Bernicensi, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Bùi Chu.

- Thân huynh đáng kính Phaolô Bùi Chu Tạo, Giám quản Phát Diệm với hiệu ṭa Numida, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Phát Diệm.

- Thân huynh đáng kính Phêrô Phạm Tần, Giám quản Thanh Hóa với hiệu ṭa Justiniapoli bên Galatia, từ nay làm Giám mục Chính ṭa Địa phận Thanh Hóa.

- Thân huynh đáng kính Gioan Baotixita Trần Hữu Đức, Đại diện Tông Ṭa ở Vinh với hiệu ṭa Niciotana, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Vinh.

- Thân huynh đxng kính Phêrô Martinô Ngô Đ́nh Thục, Đại diện Tông Ṭa tại Vĩnh Long với hiệu ṭa Saesinensi, từ nay là Tổng Giám mục Địa phận Huế.

- Thân huynh đáng kính Phêrô Phạm Ngọc Chi, Đại diện Tông Ṭa tại Bùi chu và Giám quản Tông Ṭa ở Qui Nhơn với hiệu ṭa Sozopolitana bên Haemimonto, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Qui nhơn.

- Thân huynh đáng kính Marcellô Piquet, Đại diện Tông Ṭa tại Nha Trang với hiệu ṭa Erizê, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Nha Trang.

- Thân huynh đáng kính Phaolô Seitz, Đại diện Tông Ṭa tại Kontum với hiệu ṭa Catulensi, từ nay là Giám mục Chính ṭa tại Địa phận Kontum.

- Thân huynh đáng kính Phaolô Nguyễn Văn B́nh, Đại diện Tông Ṭa tại Cần Thơ với hiệu ṭa Agnusiensi, từ nay là Tổng Giám mục Địa phận Saigon.

 - Thân huynh đáng kính Simon Ḥa Nguyễn Văn Hiền, Đại diện Tông Ṭa ở Saigon với hiệu ṭa Sagalassê, từ nay là Giám mục Chính ṭa Địa phận Đàlạt.

Và Ta đặt các Hiền tử:

- GIUSE Trần Văn Thiện làm Giám mục Chính ṭa Địa phận Mỹ Tho;

- ANTÔN Nguyễn VănThiện làm Giám mục Chính ṭa Địa phận Vĩnh Long;

- Philippê Nguyễn Kim Điền làm Giám mục Chính ṭa Địa phận Cần Thơ;

- Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Giám mục Chính ṭa Địa phận Long Xuyên.

Trong các Địa phận mới này, thuộc Giám mục Chính ṭa cũng như Tổng Giám mục Chính ṭa, nếu v́ hoàn cảnh sự vụ hay địa phương, chưa thể thành lập Kinh sĩ hội, th́ phải lựa đặt Ban Cố vấn Địa phận theo Giáo luật, và một khi Kinh sĩ hội được thành lập, Ban Cố vấn tức khắc chấm dứt nhiệm vụ. Các vị lănh đạo cũng phải đặc biệt lưu ư việc đào luyện thanh niên có triển vọng lên chức Linh mục: họ là hướng đạo tương lai của giáo dân. Ngân quỹ Giám ṭa thành bởi của cải Địa phận hiện có, lợi tức Giám ṭa, tặng vật người ta tự cúng và tiền Thánh Bộ Truyền Giáo trợ cấp. Việc cai quản và điều hành Địa phận, quyền lợi Giáo sĩ và Giáo dân, bổ nhiệm Vị Đại diện Kinh sĩ hội khi trống ngôi và mọi việc khác, th́ cứ chiếu Giáo luật mà thi hành.

Sắc chỉ của Ta đây sẽ được niêm ấn ch́ và Ta truyền cho Vị Khâm sứ Ṭa Thánh tại Đông Dương Ta đă nói trên, phải đích thân hay ủy nhiệm người khác thi hành, miễn là người ây có chức vị trong Giáo hội. Nếu trong thời gian thi hành, Vị khác sẽ nhậm chức vụ Khâm sứ Ṭa Thánh tại Đông Dương, th́ Vị ấy sẽ thi hành lệnh của Ta. Vị thi hành phải thận trọng lập biên bản đầy đủ khi việc đă hoàn tất và kíp đệ lên Thánh Bộ Truyền Giáo các văn kiện đă kư nhận chắc chắn. Ư Ta là Sắc Chỉ này có hiệu lực tức khắc và măi về sau, cho nên tất cả những ǵ được ấn định trong Sắc này phải được những người liên hệ tôn trọng thi hành và như thế là có hiệu lực. Không một luật lệ nào nghịch lại có thể ngăn cản hiệu lực của Sắc Chỉ nầy: chính Sắc Chỉ này hủy bỏ các luật lệ ấy. V́ thế bất kỳ ai, ở chức vị nào, hữu ư hay vô t́nh nghịch lại những sự Ta vừa nói trên, th́ Ta luận phi và kể là vô giá trị.

Lại nữa, không ai được phép xé hủy hay giả mạo Sắc Chỉ này của Ta và nếu công bố hoặc là ấn loát hay viết tay th́ những bản đó phải được chức vị trong Giáo Hội đóng ấn và đồng thời phải mang chữ kư của một Vị Chính thức coi giữ văn kiện th́ mới đáng tin. Nếu ai dám khinh dễ hay khước từ cách nào toàn Sắc Chỉ này th́ hăy biết rằng sẽ bị những h́nh phạt Giáo luật đă ra cho những người không tuân lệnh các Đức Giáo Hoàng.

Làm tại Roma nơi đền thờ Thánh Phêrô, ngày hai mươi bốn tháng mười một, năm một ngàn chín trăm sáu mươi, cũng là năm thứ ba Triều đại của Ta.

Kư tên

Thay Đức Hồng Y Chưởng Ấn Giáo Hội Roma:

Đôminicô Tardini, Hồng Y Quốc vụ Khanh.

Grêgorio P. Agagianian, Hồng Y và Tổng Trưởng T.B.T.G.

Phanxicô Tinello, Nhiếp chính Chưởng Ấn Tông Ṭa.

Phanxicô Annibalê Ferretti, Tổng lục sự Tông Ṭa.

Albertô Serafini, Tổng Lục sự Tông Ṭa.

gửi đi ngày 24-11-1960, Năm thứ ba Triều đại Gixo Hoàng.

D. Rodomon Galligani, Thay người ấn ch́.

ghi tại Chưởng Ấn Tông Ṭa, cuốn 105, (col CV) số 31.