Tìm hiểu về Ân Xá

Jos. Phạm Ðức Dũng

Ngày nay, vấn đề về Ân xá không còn được mọi Kitô hữu để ý lưu tâm đến, nên có sự hiểu sai lệch hay coi thường kho tàng ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho Giáo Hội. Nhân ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu kho tàng ân sủng mà Giáo Hội luôn rộng mở và mời gọi mọi người lãnh nhận để giúp các linh hồn được hưởng nhờ ân xá, tha một phần hình phạt (ơn tiểu xá) hay tha tất cả hình phạt (ơn đại xá) do hậu quả của tội gây ra.

Dựa vào Tông huấn Indulgentiarum Doctrina (1-1-1967), Huấn thuyết về Ân Xá của Ðức Thánh Cha Paulus VI (30-6-1963 & 6-8-1978) và Quy luật về Ân xá (1968) để xác định rõ nghĩa hơn :

1. Có thể hưởng ân xá hay nhường cho các linh hồn.

2. Ơn tiểu xá được ban khi người tín hữu thực hành những điều phúc đức do Giáo Hội quy định với điều kiện ăn năn và từ bỏ các tội đã phạm, đó là :

2.1 Ðọc một kinh do Giáo Hội chỉ định.

2.2 Hướng tâm hồn lên với Chúa đang lúc làm việc.

2.3 Làm một việc bác ái giúp đỡ người nghèo.

2.4 Làm một việc hi sinh hãm mình vì yêu mến Chúa.

Mỗi việc đạo đức ấy khi thực hành được hưởng một phần ân xá hay tiểu xá.

3. Mỗi ngày chỉ được nhận một ơn đại xá, trừ trường hợp nguy tử. Ðể lãnh ơn đại xá trong lúc nguy tử, người hấp hối cầm Thánh giá Chúa Kitô và tin tưởng vào lòng tư bi của Người.

4. Ðiều kiện lãnh nhận ơn đại xá :

- Thực hành một viêc do Giáo Hội chỉ định.

- Xưng tội riêng.

- Rước lễ và cầu nguyện theo ý Giáo Hoàng vào ngày hôm đó.

5. Xưng tội có thể trước hoặc sau nhiều ngày. Nhưng phải rước lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng vào ngày hôm đó.

6. Cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng : Ðọc kinh Lạy Cha và Kính Mừng hoặc một kinh nào đó do lòng sùng kính riêng ; đồng thời hướng ý cầu nguyện về Ðức Giáo Hoàng.

7. Ðược lãnh ơn Ðại xá khi :

- Viếng nhà thờ, nhà nguyện ngày 2-11, nhưng dành cho các linh hồn

- Viếng nhà thờ giáo xứ của mình :

* Ngày lễ Bổn mạng của nhà thờ.

* Ngày 2-8.

Ân xá này gọi là Portiancula, là tên của một nhà thờ do Thánh Phanxicô Assisi cầu nguyện thường xuyên. Do lời xin của ngài, vào năm 1221, Ðức Thánh Cha Honorius III (24-7-1216 & 18-3-1227) ban cho bất cứ ai viếng nhà thờ này thì được ơn đại xá vào ngày 2-8. Từ đó trở đi Giáo Hội mở rộng việc ban ân xá trong nhiều nhà thờ. Ðức Paulus VI giữ nguyên truyền thống này.

8. Dùng đồ vật thánh đã được linh mục làm phép như tượng chịu nạn, ảnh đeo, tràng hạt và áo dòng hai bạt cũng nhận được ơn tiểu xá. Còn nếu do Ðức Thánh Cha hay giám mục làm phép thì nhận được ơn đại xá vào ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ; điều kiện : đọc kinh Tin Kính.

9. Loại bỏ các ân xá về cá nhân, nơi chốn, sự vật, từ nay chỉ nói đến ân xá do việc lành đã làm.

10. Cha giải tội có thể thay đổi cho các hối nhân để họ lãnh nhận ân xá khi người này không có điều kiện phải giữ để hưởng một ân xá do Giáo Hội quy định.