Tôn kính giờ tử nạn của Chúa

"Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân. Con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới. Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha, nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.”