Tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa 

Chúa Giêsu đã truyền cho chị Faustina làm tuần 9 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh. Mỗi ngày, Chúa dạy chị dâng lên Chúa một ý chỉ :

  • NGÀY THỨ NHẤT : Cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi.

  • NGÀY THỨ HAI : Cầu cho các linh mục và tu sĩ.

  • NGÀY THỨ BA : Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức.

  • NGÀY THỨ TƯ : Cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa.

  • NGÀY THỨ NĂM : Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo.

  • NGÀY THỨ SÁU : Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ.

  • NGÀY THỨ BẢY : Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa.

  • NGÀY THỨ TÁM : Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

  • NGÀY THỨ CHÍN : Cầu cho các linh hồn khô khan, nguội lạnh.