Ngày 20 tháng 1

Bl. Basil Anthony Marie Moreau
(1799-1873)

Basil sinh ngày 11 tháng 2 năm 1799 tại Laigné-en-Belin, Sarthe, nước Pháp trong một gia đình nghèo và sùng đạo thời nội chiến cách mạng Pháp. Năm 1814, vào chủng viện dòng Xuân Bích (Sulpicians) và chịu chức linh mục tại Le Mans, Pháp năm 1822. Nhiều linh nục phải chịu lưu đày dưới thời nội chiến Pháp chống tôn giáo. Cha Basi trở nên nhà thuyết giảng Giáo Lý lừng danh, đi khắp nơi để giảng dạy và ban phát các Bí Tích. Năm 1835, cha trở về làm giáo sư dạy về thần học để giúp bề trên tại chủng viện ở Le Mans. Cha sáng lập Dòng Thánh Giá được tòa thánh phê chuẩn năm 1857.

Cha qua đời ngày 20 tháng 01 năm 1873 tại Le Mans, Sarthe, Pháp. Cha được Đức Giáo Hoàng John Paul II tuyên xưng Đáng Kính ngày 12 tháng 4 năm 2003 và được Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI tôn phong Chân Phước ngày 15 tháng 9 năm 2007 trong thánh lễ do Đức HY José Saraiva Martins trưởng Bộ Phong Thánh cử hành tại trung tâm Antarès, Le Mans. liên quan tới việc chữa lành bệnh sưng màng phổi trái của một người phụ nữ tại Canada năm 1948 nhờ lời chuyển cầu của Cha Đáng Kính Basil Antonio Maria Moreau.

Ngài là “một kitô hữu với đời sống thiêng liêng mạnh mẽ vị vừa là một con người của đời sống hoạt động, đặc biệt trong các lãnh vực truyền giáo, giáo dục giới trẻ vị việc bác ái. Ngài đã đóng góp xây dựng giáo hội tại Hoa Kỳ, sáng lập các trường công giáo tiên khởi ở Algeria (Phi Châu), các nhà mồ côi ở Roma và trong nước Pháp, cách riêng đóng góp cho thời kỳ canh tân giáo hội tại Pháp sau thời kỳ cách mạng”. (Lời Đức Thánh Cha Benedictus XVI ngày 18 tháng 9 năm 2007 trong giờ kinh Truyền Tin)

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints và Vatican Online)