Ngày 30 tháng 3

Bl. Ludovico of Casoria
(1814-1885)

Arcangelo Palmentieri Ludovico sinh ngày 11 tháng 3 năm 1814 tại Casoria, làm nghề thợ mộc trước khi gia nhập Dòng Anh Em Hèn mọn năm 1832 và sau đó được đặt tên là Ludovico. Sau khi chịu chức linh mục được 5 năm thì Ludovico làm giảng sư dạy toán lý hóa cho các chủng sinh của Dòng trong nhiều năm.

Ðến năm 1847 thì Ludovico có được một thị kiến thần bí mà sau đó Ludovica gọi là một cuộc đổi mới làm cho trong sạch. Sau kinh nghiệm đó thì Ludovico hiến dâng trọn cuộc đời mình cho những người nghèo khó và bệnh tật. Ludovico đã thành lập một bệnh xá giúp người nghèo, 2 trường học cho trẻ em Phi châu, một học viện cho con các nhà quý tộc, cũng như thành lập một viện nuôi trẻ mồ côi, một viện cho người câm và điếc. Ludovico cũng lập đuợc một học viện cho người mù, một viện dưỡng lảo và một nhà cho những người vô gia cư.

Ngoài ra Ludovico còn thành lập một bệnh xá cho các tu sĩ của Tỉnh Dòng, rồi tiếp đến làm các công việc từ thiện khác ở thành phố Naples, Florence và Assisi. Ludovico nói: “Tình yêu của Ðấng Kitô xé nát con tim của tôi.” Chính tình yêu này đã đưa đẩy Ludovico làm những công việc từ thiện vĩ đại.

Ðể tiếp tục những công việc bác ái này, năm 1859 Ludovico đã thành lập Dòng “Gray Brothers”, một cộng đồng gồm những người nam thuộc Dòng Ba Phanxicô. Ba năm sau Ludovico thành lập thêm một Dòng Nữ “Gray Sisters of St Elizabeth” cũng với mục đích như Dòng Nam.

Sau chín năm dài bệnh hoạn đau đớn trước khi lìa đời, Ludovico đã viết một di chúc tinh thần mô tả đức tin như là “ánh sáng trong tăm tối, ủi an trong bệnh tật, ân sủng trong họan nạn, thiên đàng trong lúc bị đóng đinh trên thập giá, nguồn sống giữa sự chết”. Cha qua đời ngày 30 tháng 3 năm 1885.

Cha Arcangelo Palmentieri Ludovico
được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước ngày 18 tháng 4 năm 1993.

PT Huỳnh Mai Trác
VietCatholic News 29/03/2007