Ngày 07 tháng 2

Bl. Eugénie Smet
(1825-1871)

Blessed Eugenie SmetChân phước Eugénie là đấng sáng lập ra “Cộng đồng Nữ tu cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện tội”. Bà sinh ngày 25 tháng 3 năm 1825 ở Lille, nước Pháp. Từ nhỏ Bà đã tỏ ra rất sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn những kẻ qua đời, đặt biệt là cho các linh hồn ở Luyện tội sớm được siêu thoát để về cùng Chúa trên Thiên đàng. Lớn lên Bà gia nhập Dòng tu và mang tên là “Sơ Maria Quan phòng” (Marie de la Providence). 

Trong cuộc đời tu trì Bà nhận được nhiều ơn sủng đặc biệt của Thiên Chúa, Bà cầu nguyện liên lỉ và dâng hiến lên Thiên Chúa mọi lời cầu cũng như công việc của mình để cầu xin cho các linh hồn còn đang ở trong Luyện tội được sớm lên Thiên đàng. 

Ngày 19 tháng 01 năm 1856, bà thành lập một tu hội chuyên chú cầu nguyện cho các linh hồn ở Luyện tội (the Society of Helpers of the Holy Souls) nhằm mục đích chăm lo về giáo dục và truyền giáo, và đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn còn phải đền tội trong Luyện tội và chưa được về với Chúa trên Thiên đàng. Tu Hội còn phát triễn cho đến ngày nay tại trên 22 quốc gia trên thế giới.

Tin tuởng là một linh hồn phải trong sạch tất cả mọi tội lỗi mới được nhìn thấy Chúa đã được xác nhận trong Công đồng Florence và Trente. Thiên Chúa là Đấng toàn thiện và những linh hồn tinh tuyền, sạch hết mọi tội lỗi mới được nhìn thấy thánh  nhan Thiên Chúa. 

Tuy vậy “thời gian" ở trong luyện tội là thời gian thanh lọc tất cả mọi tội lỗi và các linh hồn đó chỉ nhờ vào những lời cầu và những công việc lành của “Hội Thánh thông công”. Lòng tin này giúp cho chúng ta hiểu phần nào “các thánh thông công”. Những liên đới của chúng ta trên trần thế không chấm dứt khi một tín hữu lìa khỏi thế gian qua sự chết. Đó chính là mối kết hiệp của chúng ta với các linh hồn trong Luyện tội. Và chúng ta nên tránh những ý tưởng Luyện tội là một ngục tù và dùng những phương cách dị đoan và có tính cách thương mại để giải thoát các linh hồn! 

Sơ Eugénie qua đời vì bệnh ung thư ngày 07 tháng 02 năm 1871 tại Paris, nước Pháp và Đức Thánh Cha Pius XII đã tôn phong Sơ lên hàng Chân Phước ngày 26 tháng 5 năm 1957.

Tu hội của Chân phước Eugénie được thánh “John Vianney Curé d’Arc” linh hướng và nâng đở. Chân phước Eugénie khuyến khích cầu cho các linh hồn nơi Luyện tội nhưng luôn đặt mọi tin tưởng và hy vọng vào lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. 

* Còn có 20 vị thánh và chân phước cũng mang tên Eugène.

(Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác - VietCatholic News & Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saints và Santi-Beati-Testimoni)