Ngày 10 tháng 01

Bl. Pope Gregorius X
(1210-1276)

Theobald Visconti sinh năm 1210 tại Piacenza, nước Ý. Ngài là Tổng Phó tế của Liege, Belgium. Ngài được đắc cử  Giáo Hoàng ngày 01 tháng 9 năm 1271 sau gần 3 năm trống tòa vì sự bất đồng trong tuyển mật viện ở Viterbo. Được truyền chức thánh và tấn phong lên ngôi Giáo Hoàng thứ 184 kế vị Thánh Phêrô năm 1272. 

Học được bài học kinh nghiệm nêu trên, nên Đức Gregory X khi lên ngôi đã thiết lập Cơ Mật Viện “conclave” (mà nguyên ngữ La tinh là cum- clave, "với chìa khóa") vào năm 1274. Ngài còn ra chỉ thị từ ngày đó trở đi các cuộc bầu Giáo Hoàng phải được tổ chức tại một nơi đóng kín nghiêm ngặt, và các vị hồng y phải sống trong điều kiện ăn ở tương đối vừa phải để không thể kéo dài cuộc bầu lâu ngày được.

Ngài triệu tập Công Đồng Lyon II năm 1247 bàn về sự hợp nhất giữa hai giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Ngài phong vương cho hoàng đế Rudolf của Habsburg.

Ngài qua đời ngày 20 tháng 1 năm 1276 tại Arezzo, nước Ý. Đức Giáo Hoàng Clemens XI công nhận việc tôn phong Chân Phước cho ngài ngày 08 tháng 7 năm 1713.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch theo Patron Saints & Santi-Baeti-Testimoni)