Ngày 11 tháng 7

St. Pope Pius I
(140-*155)

Giáo Hoàng thứ 10 kế vị Thánh Phêrô lên ngôi năm 140. Sinh tại Aquileia, nước Ý Đại Lợi. 

Giả thuyết cho rằng ngài đã ấn định Lễ Chúa Phục Sinh vào ngày Chủ Nhật I sau trăng tròn tháng 3 âm lịch. Những quy tắc của ngài đối với các dự tòng người Do Thái được coi là quan trọng.

Chịu tuẩn đạo năm 155. Theo một sử liệu, tên của ngài được liệt kê vào hàng các Thánh Giáo Hoàng tử đạo. Lễ kính Thánh Giáo Hoàng Pius I ngày 11 tháng 7 trong niên lịch Roma được bãi bỏ năm 1969.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)