Ngày 17 tháng 4

St. Pope Anicetus
(155-*166)

Giáo Hoàng thứ 11 kế vị ngai tòa Thánh Phêrô năm 155. Người xứ Syria.

Trong triều đại ngài, ngài ra chỉ dụ cho hàng giáo sĩ  không nên để tóc dài. Xác định lại việc cử hành Lễ Phục Sinh theo truyền thống của Thánh Phêrô. Đồng thời cho phép Thánh Polycarp thành Smyrna và các tín hữu Đông Phương mừng Lễ phục Sinh vào ngày 14th hàng năm theo Nisan.

 Chịu tuẩn đạo năm 166. Theo một sử liệu, tên của ngài được liệt kê vào hàng các Thánh Giáo Hoàng tử đạo. Lễ kính Thánh Giáo Hoàng Anicetus ngày 17 tháng 4 trong niên lịch Roma được bãi bỏ năm 1969.

(Nhóm Tinh Thần phỏng dịch & nhuận chính lại theo Patron Saints, Vatican Saints và Santi-Beati-Testimoni)