Ngày 00 tháng 0

Ven. Pope John Paul II
(1920-2005)

Đấng Đáng kính Gioan Phaolô II (1920 – 2005), người Ba Lan, là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo Hội Công giáo (1978–2005). Trong hơn 26 năm đảm nhận sứ vụ của tông đồ Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã tận tụy và đầy sáng kiến xây dựng Hội Thánh dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II. Đồng thời ngài đã thúc đẩy mạnh mẽ và đầy hiệu quả công cuộc truyền giáo, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Ngài đã được tạp chí Time bầu chọn là một trong bốn nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với thế giới trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI. Đối với Giáo Hội tại Việt Nam, ngày 19-6-1988, ngài đã tuyên phong hiển thánh 117 vị tử đạo Việt Nam.